WELKOMWelkom.html
DIENSTEN

KLANTEN

CONTACTContact.html

Bijgaand worden de aangeboden diensten beschreven. Wellicht dat uw behoefte niet in exacte bewoording is weergegeven of dat er vragen zijn. Bij dezen nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor een vrijblijvend gesprek om uw behoefte en de mogelijkheden te bespreken.

De aanleiding voor de inzet van een interim-manager is dikwijls een overbruggingsvraag of veranderingsvraag.


Uw uitdaging: Voor de vraag is intern geen tijd of capaciteit, onvoldoende visie, kennis en expertise of het ontbreekt aan energie en daadkracht.Er is behoefte aan een buitenstaander met een deskundige, onafhankelijke en frisse blik.


Hoe kan Weerts Financial Services u helpen?


U bent aan het juiste adres indien u behoefte heeft aan tijdelijke vervanging of ondersteuning van bijvoorbeeld uw:

 1. Controller

 2. Hoofd administratie

 3. Interne accountantsdienst

 4. Financieel management

 5. Projectmanagement.

DIENSTEN
INTERIM MANAGEMENT

De dienstverlening rondom de financiële verslaggeving betreffen:

 1. Inrichting financiÎle administratie.

 2. Periodieke beoordeling financiÎle administratie.

 3. Wegwerken administratieve achterstanden.

 4. Implementatie management-informatiesysteem.

 5. Samenstellen begroting en jaarrekening.

 6. Samenstellen managementraportages.

 7. Sparring partner financieel management.


Advisering en ondersteuning is mogelijk op grond van de verslaggevingvoorschriften voor gemeenten en provincies (BBV), verslaggevingsvoorschriften voor waterschappen (BBVW) maar uiteraard ook Titel 9 Burgerlijk Wetboek, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) en International Financial Reporting Standards (IFRS).

FINANCIËLE VERSLAGGEVING

De Administratieve organisatie omvat het gehele complex van organisatorische maatregelen, inclusief het stelsel van maatregelen van interne controle, dat erop is gericht binnen organisaties een betrouwbare gegevensverwerking te realiseren.

De interne controle richt zich op de toetsing aan de normen. De normen kunnen zijn:

 1. Begroting

 2. Voorcalculaties

 3. Tarieven

 4. Wet- en regelgeving

 5. Etc.


Hoewel achteraf kan worden geconstateerd dat er onvolkomenheden zijn, die voor een volgende periode gecorrigeerd moeten worden, is voor de doelmatigheid van het functioneren van de organisatie en uit kostenoverweging het streven om zoveel mogelijk preventieve maatregelen te treffen. In hoeverre preventieve maatregelen moeten worden ingevoerd moet beantwoord worden op basis van een risicoanalyse en moet economisch verantwoord zijn. Een aantal veel voorkomende controlemaatregelen zijn:

 1. Controle-technische functiescheiding

 2. Toetsingscriteria voor gedelegeerde bevoegdheden

 3. Toetsingscriteria voor de effectiviteit en doelmatigheid van processen


Deze toetsingscriteria kunnen worden vastgelegd in taakbeschrijvingen, werkopdrachten, kwaliteitsinstructies, procedurebeschrijvingen, parafenlijsten enzovoort.


Het opzetten van de AO/IC in uw organisatie is maatwerk.


Uw uitdagingen

U heeft behoefte aan een efficiënt, effectief en betrouwbaar system van interne beheersingsmaatregelen dat helpt bij het:

 1. Bereiken van (strategische) bedrijfsdoelstellingen;

 2. Naleven van nationale en internationale wet- en regelgeving;

 3. Veiligstellen en behouden van activa en waarden;

 4. Identificeren, reduceren en voorkomen van fouten en onregelmatigheden;

 5. Realiseren van een betrouwbare en volledige boekhouding;

 6. Realiseren van tijdige en betrouwbare (financiÎle) informatieverzorging.


Hoe kan Weerts Financial Services u helpen


Graag adviseer en ondersteun ik u :

 1. Op het gebied van interne beheersing, beoordeelt uw huidige systeem van interne beheersingsmaatregelen en definieert de gewenste situatie

 2. Betreffende het ontwerp, de implementatie en het onderhoud van een systeem van interne beheersingsmaatregelenbij het opstellen van een intern controleplan inclusief praktische werkplannen (rekening houdend met het controleplan van uw externe accountant).

 3. Inzake het uitvoeren van interne controlewerkzaamheden.

 4. Met betrekking tot het trainen en coachen van uw interne controlemedewerkers.

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE & INTERNE CONTROLE

Governance, ofwel bestuur, heeft betrekking op alle structuren en regelgeving die een organisatie en haar bestuurders richting geven om te handelen en besluiten in het belang van haar aandeelhouders en stakeholders. Bij corporate governance stelt men zich de vraag hoe invulling wordt gegeven aan het bestuur van een beursvennootschap en hoe hier toezicht op wordt gehouden. Daarnaast is van belang hoe verantwoording over dit bestuur en het toezicht daarop wordt afgelegd. Het beperken van corporate governance tot slechts het naleven van relevante wet- en regelgeving en beheersingselementen binnen een onderneming (bijvoorbeeld Rechtmatigheid binnen de overheid en Sarbanes Oxley Act, Corporate Governance richtlijnen bij profit-organisaties) doet tekort aan de feitelijke waarde en reikwijdte ervan. Good governance, ofwel goed bestuur, is hèt fundament voor effectief risicomanagement en het voldoen aan interne en externe standaarden (compliancy).

Weerts Financial Services biedt ondersteuning bij het ontwerpen en implementeren van governance en compliance programmaís om ervoor te zorgen dat een onderneming blijft opereren binnen de grenzen van relevante wet- en regelgeving. Dit alles omvat tevens het bijdragen aan effectief verandermanagement en een ìdoing the right thingî cultuur.


Uw uitdagingen:

 1. U wilt de status van corporate governance analyseren en beoordelen zoals deze toegepast wordt binnen uw organisatie.

 2. U wilt een governance structuur ontwikkelen die voldoet aan uw vereisten op elk niveau binnen uw organisatie.

 3. U wenst aspecten van corporate governance te integreren in uw bestaande structuren, processen en interfaces.

 4. U wenst een uitgebreide beoordeling met betrekking tot huidige en toekomstige wet- en regelgeving en de impact daarvan op uw organisatie.

 5. U wenst ondersteuning bij de inrichting en implementatie van een raamwerk gericht op het voldoen aan voor uw organisatie relevante wet- en regelgeving.

 6. U heeft behoefte aan training, het vergroten van awareness en het vergaren van informatie met betrekking tot hetgeen corporate governance en andere wet- en regelgeving verlangt van de functies binnen uw organisatie.


Hoe Weerts Financial Services u kan helpen

Graag adviseer en ondersteun ik u:

 1. Daar waar nodig op het gebied van corporate governance en compliancy en houdt hierbij rekening met ondernemingscultuur, de grootte van uw organisatie, nationale en internationale wet- en regelgeving alsmede ‘best practice’ standaarden.

 2. Bij de inrichting en implementatie van raamwerken gericht op het voldoen aan voor uw organisatie relevante wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld Rechtmatigheid, Sarbanes Oxley, Code Tabaksblat, Code Banken, Solvency II etc.).

 3. Bij de risicomanagement en compliance functies binnen uw organisatie ten behoeve van een optimale integratie van corporate governance en compliancy aspecten in uw dagelijks werk.

GOVERNANCE & COMPLIANCY

Elke organisatie heeft ambities en doelstellingen. Waar wilt u naartoe? En hoe bereikt u dit doel? En welke risicoís bent u bereid te nemen op welk moment? Risicoís die ervoor kunnen zorgen dat u uw reis misschien wel anders moet plannen. Een risicobewuste organisatie is een sterke en succesvolle organisatie en kan de flexibiliteit opbrengen om snel in te spelen op ontwikkelingen.


Risico is de kans dat de verwachting of doelstelling niet uitkomt.


Risico = kans x impact

De blootstelling aan risico is afhankelijk van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet. Daarnaast is de impact die het risico heeft op het realiseren van de doelstellingen als het risico zich voordoet van belang.


Risicomanagement is de integratie van risico-analyse en risicobeheersing. Risico-analyse omvat het identificeren en waarderen van de voor het project of uw organisatie relevante risicoís en risico-beheersing betreft het formuleren en toepassen van beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico’s worden beïnvloed.Uw uitdagingen

 1. U wilt uw strategische, financiële, operationele, wet- en regelgeving risico’s effectief managen.

 2. U heeft behoefte aan een pragmatische risicomanagement aanpak gericht op een juiste balans tussen ‘risk’ en ‘opportunity’.

 3. U wenst ondersteuning bij het identificeren, kwantificeren en beheersen van uw ondernemingsrisicoís.


Hoe kan Weerts Financial Services u helpen

 1. Ik assisteer u bij het identificeren, begrijpen, analyseren, kwantificeren en beheersen van (strategische, financiÎle, operationele en wet- en regelgeving) risico’s.

 2. Ik ondersteun u bij het op effectiviteit beoordelen van de aanwezige beheersmaatregelen

 3. Ik ondersteun u bij het ontwerpen en implementeren van een risicomanagement structuur gericht op het beheersen van ondernemingsrisicoís en het realiseren van toegevoegde waarde.

 4. De pragmatische risicomanagement aanpak richt zich op het vinden van een juiste balans tussen ‘risk’ en ‘opportunity’ en het bijdragen aan effectief verandermanagement en een ‘doing the right thing’ cultuur.

RISICO
MANAGEMENT